logo

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Інформація про Товар, розташована на веб-сайті www.rybray.com.ua, є пропозицією (офертою) укласти між Продавцем та Покупцем публічний договір купівлі-продажи Товару на наступних умовах.
  2. Оферта є публічною, так як адресована будь-якій фізичній та юридичній особі.
 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
  1. Договір – публічний договір, укладений на умовах, викладених у цій публічній оферті.
  2. Доставка Товару – послуги, які надаються третіми особами за рахунок Покупця щодо доставки замовленого Товару на визначену Покупцем адресу, відмінну ніж магазин, зазначений на веб-сайті Інтернет-магазину
  3. Інтернет-магазин – веб-сайт www.rybray.com.ua, на якому представлений Товар для реалізації шляхом вчинення електронного договіру кіпівлі-продажу або іншого електронного правочину.
  4. Покупець - фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність (у тому числі фізична особа-підприємець), або юридична особа, які користуються веб-сайтом Інтернет-магазином для купівлі Товару від власного імені.
  5. Продавець – фізична особа-підприємець Савін Костянтин Олександрович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3199403794, або фізична особа-підприємець Чебан Лілія Кирилівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3167208066. Місце реєстрації та місце фактичного проживання Продавця збігаються та відомості про них доводяться до відома Покупця у документі, якій надається Покупцю разом з Товаром.
  6. Сторона – Продавець або Покупець
  7. Сторони – Продавець та Покупець
  8. Товар – будь-який товар, інформація про який розташована на веб-сайті Інтернет-магазину для його реалізації шляхом вчинення електронного договіру кіпівлі-продажу.
 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, умови замовлення якого підтверджені Продавцем, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти такий Товар відповідно до Договору.
 4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
  1. Дією, яка свідчить про прийняття Покупцем умов цієї публічної оферти, є замовлення Покупцем Товару одним з наступних способів:
   1. За номером телефону, вказаним у розіділі «Контакти» на веб-сайті Інтернет-магазину.
   2. Шляхом заповнення та подання електронної форми замовлення на веб-сайті Інтернет-магазину.
   3. Шляхом надіслання замовлення на електронну адресу, вказану у розіділі «Контакти» на веб-сайті Інтернет-магазину.
  2. Задля оформлення замовлення обов`язковим є формування одноразового ідентифікатора на підставі наданих Покупцем Продавцю відомостей, зокрема, про:
   1. Прізвище, ім`я, по-батькові Покупця.
   2. Адресу доставки замовленого Товару.
   3. Номер телефону Покупця.
   4. Електронну адресу Покупця.
  3. Продавець здійснює продаж Товару лише у разі підтвердження умов його замовлення у порядку, передбаченому цим Договором.
  4. Перелік Товару, що міститься на веб-сайті Інтернет-магазину, є оріентовним та може включати Товар відсутній на момент замовлення.
  5. У разі відсутності підтвердження умов замовлення впродовж 10 днів, воно важається не підтвердженим та не підлягає виконанню.
  6. Підтвердження умов замовлення надається Покупцю на його контактний номер телефону шляхом голосового повідомлення (дзвінка) або надіслання електронного повідомлення.
  7. При відсутності Товару у Продавця Покупець має право замінити його іншим Товаром, наявним у Продавця.
  8. Покупець несе відповідальність за достовірність, актуальність та повноту інформації наданої під час оформлення замовлення.
  9. Заміна Товару, замовлення якого підтверджено, можлива за умови компенсації Покупцем Продавцю у повному обсязі витрат, викликаних такою зміною.
 5. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
  1. Договір є укладеним та всі його умови є прийнятими Покупцем з моменту надання підтвердження умов його замовлення відповідно до Розділу 4 цієї публічної оферти
 6. ЦІНА
  1. Ціна Товару та вартість послуг з доставки зазначаються на веб-сайті Інтернет-магазину.
  2. Ціна на Товар може змінюватися Продавцем, але не пізніше оплати Товару, умови замовлення якого підтверджено.
  3. У разі зміни ціни на Товар Продавець зобов'язаний в найкоротші терміни повідомити Покупцю про такі зміни. Покупець має право підтвердити або скасувати замовлення. У разі відсутності зв'язку з Покупцем замовлення вважається скасованим протягом 24-х годин з моменту зміни ціни на Товар.
  4. Ціна за доставку Товару, зазначена на веб-сайті Інтернет-магазину, є орієнтовною. Фіксована ціна визначається особами, які надають ці послуги, та може бути вищою.
 7. ОПЛАТА
  1. Оплата за Товар та доставки Товару має бути здійснена у безготівковій або готівковій формі з дотриманням вимог діючого законодавства України.
  2. Умовою належності оплати Товару та вартості його доставлення є дотримання правил, викладених у розділі «ДОСТАВКА ТА ОПЛАТА» за посиланням: Доставка та оплата
  3. Зобов`язання по оплаті у безготівковій формі може вважатися виконаним не раніше зарахування суми оплати на рахунок Продавця.
  4. У разі неоплати у повному обсязі ціни Товару та вартості його доставлення впродовж 5 робочих днів (відповідно до режиму роботи установи видачи Товару) після дня доставки на адресу відповідно до замовлення Покупця, вважається, що Покупець відмовився від Товару. Такий Товар підлягає поверненню Продавцю з припиненням його обов`язку щодо продажу Товару.
 8. ДОСТАВКА ТОВАРУ
  1. Замовлений Товар Покупець може отримати на умовах самовивозу з магазину, зазначеного на веб-сайті Інтернет-магазину, або на умовах доставки на адресу, вказану у замовленні, умови якого підтверджені Продавцем.
  2. Порядок та умови доставки Товару визначаються під час підтвердження Продавцем умов замовлення Покупця.
  3. Доставка Товару (за винятком покупки на умовах самовивозу з магазину, зазначеного на веб-сайті Інтернет-магазину) та інших супутніх послуг здійснюється за рахунок Покупця особами, іншими ніж Продавець.
  4. Самовивоз здійснюється Покупцем згідно умов підтвердженого замовлення із магазину за адресою, вказаною на веб-сайті Інтернет-магазину.
 9. ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ
  1. Умовою передачі Товару Покупцю є сплата у повному обсязі його ціни та вартості доставки (у разі коли вона мала місце) відповідно до умов Договору.
  2. Разом з Товаром підлягають передачі документи згідно переліку визначеному діючим законодавством України.
  3. Під час отримання Товару Покупець зобов`язаний у присутності особи, яка його передає, перевірити відповідність Товару якісним та кількісним характеристикам (щодо найменування товару, асортименту, кількості, комплектації, терміну придатності). У разі його невідповідності Покупець зобов`язаний за участі особи, яка передає Товар, скласти рекламаційний акт. У іншому випадку вважається, що Товар був переданий у належних кількості та комплектації.
 10. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ
  1. Покупець має право на повернення Продавцеві непродовольчого товару належної якості та товару неналежної якості у випадках та порядку, встановлених діючим законодавством України.
  2. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України.
  3. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.
 11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
  1. Продавець зобов`язується користуватися персональними даними, наданими Покупцем при укладанні та виконанні цього Договору, у відповідності до вимог діючого законодавства України та політики конфіденційності, опублікованої на веб-сайті Інтернет-магазину за посиланням: Політика конфедеційності (надалі – політикою конфіденційності).
  2. Укладанням цього Договору Покупець підтверджує своє ознайомлення з політикою конфіденційності, зрозумілість її змісту та згоду з нею.
 12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 13. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
  1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання цього Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, бойові дії тощо).
  2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону шляхом надіслання електронного повідомлення.
  3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України (її регіональним представництвом).
  4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.
 14. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
  1. Цей Договір діє до повного виконання зобов’язань Сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.
  2. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.